Matteutleie – Betingelser

Matteutleie - Betingelser

Fakturering
På faktura vil pris oppgis som pris pr skift. Antall matter på faktura er det antallet som blir levert gjennom hele fakturaperioden.

Faktureringen skjer i forkant for at vi skal kunne integrere faktureringen med leveransen. Avtaler med delt frekvens vil automatisk skifte mellom sommer og vinter henholdsvis i april og oktober, med mindre annen periode er avtalt. Standard fakturaperiode er 2 måneder, våre faktureringsperioder er Jan/Febr, Mars/April osv, Det er mulig å avtale fakturaperiode på henholdsvis 4, 6 eller 12 mnd for å redusere antall faktura pr år.

Faktura sendt elektronisk på e-post eller som EHF – Elektronisk handelsformat sendes uten gebyr. Papirfaktura belastes et gebyr pr faktura.

Avtaleperiode
Det opprettes ikke kontrakt for leveransen. Avtalen gjelder for det tidsrommet fakturaen omfatter og blir automatisk fornyet om den ikke sies opp 4 uker før utløpet av perioden. Oppsigelsen skal være skriftlig.

Endringer i bestilling bør være oss i hende innen en uke før fakturaperioden utløper. Ved oppsigelse av avtale vil Leko Matter As levere i henhold til avtale ut fakturaperioden. Er det ønskelig å stoppe leveransen før utløpet av perioden kan dette avtales med Leko Matter As. Eventuelle ubenyttede leveranser krediteres ikke.

Prisregulering
Prisene man får i tilbud gitt av Leko Matter As er fast i minimum 1 år fra dokumentdato med mindre det gjøres endringer som størrelse, antall eller byttefrekvens i løpet av avtalens første år. Ny pris vil således beregnes.
Leko Matter As forbeholder seg retten til å kunne regulere prisen ved endringer i variable og faste kostnader. Regulering kan utføres en gang pr år uten videre varsel.

Reklamasjon
Ved feil eller mangelfull levering, må det gis beskjed så snart som mulig, og Leko Matter As må gis mulighet til omlevering innen rimelig tid.
Det gis ikke reduksjon for manglende leveranse som skyldes at kunden ikke er til stede i avtalt åpningstid eller at Leko Matter As møter låst dør hvor ingen åpner. Reklamasjon på levering må meddeles oss så snart som mulig om et avvik oppdages, og senest 4 uker etter avviket. Avvik meldt etter 4 uker frafaller.

Opphold i leveranse
Ved midlertidig bortfalt behov kan avtalen settes på pause for kortere perioder, for eksempel ved mindre ombygning/oppussing eller midlertidig stengning.
Ved feriestengning blir leveringer flyttet frem i tid eller kreditert i den utstrekning vi får beskjed på forhånd og senest 2 uker før stenging. Levering som faller på offentlig fridag/helligdag blir normalt flyttet til nærmeste arbeidsdag.

Eiendomsrett
Produkter omfattet av leieavtale, eies av Leko Matter AS. Kunden er ansvarlig for produktene på utleiestedet.
Produkter som blir ødelagt eller blir borte, må erstattes etter gjeldende anskaffelsesverdi.