Mer om matteutleie

Mer om matteutleie

Du er nå på en side med generell informasjon om matter og matteservice. Søker du spesifikk informasjon, se menyen over eller til venstre.

Historien om matteservice
Egentlig kan vi starte mattehistorien med husmoren som etter å ha vasket gulvene, surret den våte vaskefilla rundt dørmatta for at de nyvaskede gulvene ikke skulle bli skitne.

Den første spede begynnelse til matteutleie var allerede på 60-tallet hvor en del vaskerier begynte å leie ut bomullsmatter med myk lateksbakside. De første mattene med syntetisk luv fikk vi rundt 1970. Disse ble produsert med PVC-bakside. Ca. 1980 fikk vi de første moderne matter med syntetisk high-twist luv og nitrilgummibakside. Nitrilgummi er en stiv bakside som er myk nok til å vaskes i maskin. Bomullsmatter som fortsatt hadde en dominerende stilling, kjempet en forgjeves kamp om markedet, men måtte innse midt på 90-tallet at slaget var tapt. De mest innbitte forkjempere for bomull, Stil og Oslo Teppeservice, måtte innse at bomull hørte fortiden til. Siden det fortsatt er en del bomullsmatter på markedet, vil vi skrive mer om dette i eget kapittel. Da vi startet opp med matteutleie i 1971, valgte vi nylonmatter og har med stadig utvikling av mattetyper alltid vært i forkant av utviklingen. På basis av vår mer enn 35 års erfaring, får vi nå produsert våre matter etter egne spesifikasjoner.

Derfor trenger du utleiematter
Vårt slagord er: Det er billigere å stoppe møkka enn å fjerne den! Vi ser at enkelte leverandører opererer med tall for hvor mye smuss matten stopper. Vi har sett tall fra 70 - 90 %, men kan ikke gå god for dette. Det hele avhenger av hvordan du etablerer inntråkksoner, og en god løsning krever mer enn bare matter. Det vi kan fastslå, er imidlertid at matter reduserer renholdsbehovet. Ved at smuss som sliter på gulvbelegget blir stoppet, vil det også redusere vedlikeholdsbehovet på gulvene. Det viktigste er imidlertid at matter høyner standarden i lokalet mellom renholdsfrekvensene.

Vi har en historie, som vi har fortalt, i 35 år, og den er fortsatt like aktuell. Forløperen til Leko Matter As var et vaktmester- og rengjøringsbyrå som allerede i 1971 begynte med matter som en del av totalkonseptet. Den gang var det vanlig at trapper ble vasket hver fredag med ekstra vask på tirsdag til 2. etasje. Vi foreslo for sameiet at vi skulle kutte ut tirsdagsvasken og legge matter i stedet. Etter en måned skulle beboerne avgjøre hva som ga best standard gjennom uken. Vårt forslag fikk enstemmig tilslutning. Det ble billigere renhold og bedre standard.

Mattekvalitet
De fleste leverandører på markedet leverer bra kvalitet. Det finnes imidlertid kvalitetsforskjeller du bør være oppmerksom på. Først og fremst er det kvalitetsforskjellen mellom nylon og bomull som vi har behandlet i eget notat. Den viktigste forskjell er tykkelsen på matten. En standardmatte er på ca. 700 gram pr. kvadratmeter. Vi produserer våre matter med egne spesifikasjoner på 1000 gram pr kvadratmeter. Matter slites, og matter med kort luv kan forekomme om leverandøren ikke fornyer mattene.
Les mer om matteservice og mattekvalitet.

Kvalitet går også på undersiden av matten. Matter med dårlig underside vil få krøllete kanter og gi et dårligere synsinntrykk.
Se eksempel på utleiematte med krøllete kanter.

Økonomi - Hvordan oppnå best totalpris matteservice
Pris pr. matte pr. skift er ikke det beste kriterium for valg av leverandør. Det beste grunnlag er totalpris. I totalprisen inngår hvordan inntråkksonen etableres, hvor ofte matten anbefales skiftet og hvordan frekvensen skifter mellom varierende behov. Ved riktig vurdering her, vil du kunne spare store beløp. Viktige faktorer ved vurdering av leverandør kan derfor være hvor stort sortiment leverandøren har. Stort sortiment gjør leverandøren bedre i stand til å etablere effektive inntråkksoner.

Inntråkksoner
Hele konseptet med matteutleie er at det skal etableres en barriere mot inntråkk fra areal med smuss. Der hvor det er hensiktsmessig, begynner man med en skrapematte eller rister som tar det grove smuss. Neste skritt er utleiematter avpasset etter trafikken inn i lokalet. Avhengig av hvordan trafikken sprer seg, velger man smale eller brede matter. Lengden på sonen kan variere med trafikk og årstider. Generelt kan vi si at de fleste har for korte soner, men vi vil samtidig advare mot å overlesse med matter, det kan skjemme ut lokaler mer enn det ekstra smuss som trekkes inn. Et godt utgangspunkt er at det skal være minst 6 skritt på mattesonen.

Ståsoner
Vi definerer vårt konsept med matter som ”hvor du går og hvor du står”. I inntråkksonen er kontakten med mattene kort. De fleste går over matten uten aktivt å bruke den. Den mest effektive oppsuging får du derfor på steder hvor man stopper opp. Vi vil spesielt nevne heiser og resepsjoner.

Frekvenser
Vår oppfatning er at matter skiftes for ofte, mens lengden på mattene er for korte. Vi prøver å få gjennomslag for at mattene skal være lengre og skiftes sjeldnere. Videre er det vår oppfatning at du skal ha matter hele året, forskjellen mellom sommer og vinter er at frekvensen reduseres om sommeren. Som eneste firma tilbyr vi fleksible frekvenser fra 1-52 uker mellom hvert skift. Som generell regel anbefaler vi å doble frekvensen om vinteren hvor matten hovedsakelig blir tilsmussete direkte fra gaten.

Grunnen til at matter skiftes for ofte, skyldes oppfatning basert på en annen mattekvalitet. Mattekvaliteten er blitt forbedret de siste 10 år, men de gamle oppfatninger om behov for skifte henger fortsatt med. Først og fremst skyldes dette tradisjoner fra bomullstiden hvor en bomullsmatte måtte skiftes når den var våt. De gamle nylonmattene hadde også begrensninger i hvor lang tid de kunne ligge før de ble skiftet. Dagens matter tåler mer og kan ligge lengre. Det er også et faktum at matter slites og blir mindre effektive. Kvaliteten på matteutleie er derfor avhengig av at matter skiftes ut når de er slitt. Leko Matter AS har de siste tre år fått sine matter spesialprodusert med 40 % mer luv, vi kan derfor la våre matter ligge lengre enn hva konkurrentene kan. Lavere frekvens gir lavere totalpris.

Størrelser
Frem til midt på nittitallet var det kun tre størrelser å velge mellom hos våre konkurrenter. Etterhvert som våre konkurrenter oppdaget at vi faktisk hadde en konkurransefordel med vårt store utvalg, måtte de også øke sitt sortiment. De fleste av våre konkurrenter har imidlertid fortsatt bare halvparten av vårt utvalg i størrelser. Som du vil se av vår prisliste, har vi 8 forskjellige størrelser å velge mellom. Våre konkurrenter har 3-4 størrelser.
Se vår oversikt på størrelser matteutleie.

Hensikten med stort sortiment er at det skal lette jobben med å etablere inntråkksoner og la mattene gli inn i det eksisterende miljø uten å virke dominerende. For matter gjelder regelen om at det er kun trafikkarealet som skal dekkes. Derfor har lengden på matten mer å si enn bredden. Brede matter trenger man kun der trafikken sprer seg. I noen tilfeller anbefaler vi en bred matte kun fordi en smal matte kan virke litt bortkommet i en bred inngang.

Et annet viktig moment som teller i vurdering av mattestørrelser er antall skritt på matten. Eksempelvis viser tester at det på en matte 90 x 210 er dobbelt så mange skritt som på en 90 x 150. Matten er dobbel så effektiv men kun 50 % dyrere. Vår matte på 90 x 120 fraråder vi faktisk å leie om den ikke ligger slik til at den er i en heis eller vindfang hvor du likevel stopper opp. Har man det travelt skritter man over matten.

Dokumentasjon for leveranse
Det følges en varierende praksis hos våre konkurrenter for kvittering av matteleveransen. Våre rutiner er at alle leveranser skal ha pakkseddel som kvitteres av kunden. Oppstår det tvil om matten er levert, kan vi finne frem vår kvittering. Den viktigste funksjon med dette systemet er at det disiplinerer våre sjåfører som vet at alt kan etterkontrolleres. Når den totale kvalitet på matteservicen skal vurderes, er dette et av momentene som skal vektlegges.

Oppsigelsestider
De færreste tenker på en løpende service som matteutleie som et langsiktig kontraktsforhold. Faktum er imidlertid at det eksisterer kontraktsforhold som innebærer at du kan ha opp til 15 mnd. oppsigelsestid. Hensikten med dette er alltid å sikre leverandøren mot at kunden skifter til en billigere leverandør. Det er et faktum at det er de dyreste leverandørene som har de lengste bindingstidene. Som kunde har du ingen fordel av å undertegne en slik kontrakt som de fleste for øvrig ikke er klar over at de har undertegnet. Informasjonen om bindingstid blir de fleste klar over i det de vil skifte til en billigere leverandør eller av andre årsaker vil avslutte kundeforholdet. Dette skyldes at opplysningene om bindingstid ikke fremkommer i tilbudet og blir først presentert i form av kontrakten som følger første leveranse.
Vår oppsigelsestid og kontrakt er enkel. Du er kunde så lenge du er fornøyd. Det holder at du sier opp inntil to uker før neste leveringsperiode starter. Se mer om dette under betingelser.
Les mer om betingelser matteservice.

Leie eller kjøp
Vi møter stadig problemstillingen om man skal kjøpe eller leie matter, og svaret er begge deler. Om spørsmålet stilles mer konkret om tekstilmatter, er svaret klart at det er kun leie som lønner seg. Dette skyldes at det er så å si umulig å få mattene rene uten hjelp fra et profesjonelt spesialvaskeri for matter. En matte som ikke er ren, har ingen funksjon. Alle som har prøvd å erstatte utleiematter med å kjøpe egne matter, har før eller senere innsett dette. Skal matten vaskes profesjonelt, koster det mer enn leieprisen for matten. Grunnen til dette er at utleiematter inngår i et industrielt system, mens vasking individuelt medfører større kostnader som belastes kunden. Teoretisk sett er det mulig å gjøre matten ren med høytrykksspyler. De som har prøvd dette, anbefaler neppe noen å prøve. Ovenstående gjelder kun tekstilmatter som ligger nær smusskilden. Matter som ligger langt fra smusskilden kan rengjøres med støvsuger.

Grunnen til at det er problem med å rengjøre matten, ligger i selve strukturen i matten. Den består av fibre som tiltrekker seg vann. Når vannet forsvinner, er matten full av finfordelt leiraktig smuss som blir hard som betong. Når dette skjer vil oppsugingsevnen til matten bli sterkt redusert, samtidig som skrapeeffekten også blir minimal. Dessuten blir matten stygg.

Spørsmålet om kjøp har også sin bakgrunn i at man føler at mattene skiftes for ofte. Bransjen har tradisjonelt kun tilbudt inntil 4 uker som lengste intervall. Hos oss kan matten gjerne ligge et helt år. Prisen for å leie en matte som skiftes en gang pr år, koster ca 50 % av kjøp av egen matte. Du får da utlegging, henting, vasking og utkjøring. Spørsmålet om frekvens på utskifting avhenger av hvor stor smussbelastning matten får.

På den annen side anbefaler vi kjøp av matter som har en ren skrapefunksjon. Slike matter er et godt supplement til leiematter i det de tar mye av det grove smusset. Hovedregelen her er imidlertid at du må vurdere hvor lett mattene kan rengjøres. Det frarådes å bruke absorberende tekstilmatter for nær smusskilden. En tekstilmatte må ligge så langt fra smusskilden at den kan støvsuges.

Det har blitt mer vanlig å benytte vegg-til-vegg-tepper av tekstilfiber i inngangsparti. Dette er permanente matter som er limt fast. I markedsføringen blir det argumentert med at dette er et alternativ til utleiematter. Vi fraråder dette, og vil lage et eget notat om dette som legges ut på siden når det er ferdig. Problemet med faste, absorberende matter nær inngangen er at de er vanskelig å holde rene. En matte som ikke er ren, har ingen funksjon. Fuktighet som avsettes på matten inneholder smuss som, når matten tørker, legger seg mellom fiberne. Dette smuss har liten eller ingen evne til å suge opp vann, og matten mister sin funksjon. En møkkete matte i inngangspartiet gir ikke det beste inntrykket når du kommer til bygningen. En matte som skal fungere må vaskes i maskin og tørkes i trommel hvor støvpartikler ristes ut av matten.

Eie eller leie logomatte
For logomatter finnes det to alternativer. Leverandøren investerer i logomatter og belaster investeringen gjennom utleieprisen. I forhold til å investere i egne matter og overlate servicen til et mattefirma sparer du på sikt store beløp.
Se vår prisoversikt logomatte – eie eller leie.

Salg av matter

Vi selger matter av forskjellige typer, alt fra logomatter, standard matter i utleiekvalitet, brukte matter, skrapematter med mer.
Se menyen Produkter for mer info eller trykk her.

Vil du vite enda mer?
Det er ikke lett å beherske kunsten å fatte seg i korthet om et emne man kan mye om. Noen vil hevde at dette er for omstendig, mens andre vil stille spørsmål om forhold vi i vår bransjeblindhet ikke har nevnt. Er det fortsatt noe du lurer på, er det derfor bare å ringe. Vi deler gjerne av vår 40 års erfaring.
Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vår hjemmeside og prøver å gi fyldige svar på alle spørsmål som trenger ytterligere belysning. På menyen på toppen finner du hovedemner og på menyen til venstre finner du spesialsider.
Distribusjonsområde
Leko Matter As distribuerer i dag i Oslo, Akershus, Østfold, deler av Buskerud og har kjørerute til Kongsvinger, Hamar, Lillehammer og Gjøvik.